TOP > Short-Term program / Besids Short-Term Program

SHORT-TERM PROGRAM / BESIDS SHORT-TERM PROGRAM

Short-Term Program

โครงการศึกษาระยะสั้น
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในโครงการระยะสั้น
ทางมหาวิทยาลัยฮิโรซากิมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นของเรา มหาวิทยาลัยฮิโรซากินั้นตั้งอยู่ทางเหนือสุดของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดจึงถูกรายล้อมไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมอันหลากหลายของภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และเมื่อถึงฤดูที่ดอกซากุระผลิบานแล้วก็ยังมีความงดงามจนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมความงามกันอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียว ในส่วนของตัวเมืองนั้นก็มีลักษณะที่มีการสัญจรที่สะดวกสบายอีกทั้งชาวเมืองก็ยังมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นเฟ้นเป็นอย่างดีอีกด้วย
เรียกได้ว่าสามารถฝึกพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและเรียนรู้วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นไปได้พร้อมๆกัน

I.ปฏิทินการศึกษา

แบ่งได้เป็น 2ภาคการศึกษาและสามารถเลือกเริ่มเรียนได้ตามความต้องการโดยจะเรียนแค่เทอมหนึ่งหรือเทอมสองก็ได้
การศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ:เริ่มตั้งแต่อาทิตย์แรกของเดือน เมษายน จนถึงเดือน กรกฎาคม (ยื่นความประสงค์ก่อนวันที่ 10 เดือน พฤษจิกายน)
การศึกษาฤดูใบไม้ร่วง:เริ่มตั้งแต่อาทิตย์แรกของเดือน ตุลาคม จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ (ยื่นความประสงค์ก่อนวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม)

II.รายละเอียดของโครงการ

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น

สำหรับกระบวนวิชาภาษาญี่ปุ่นนั้นจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นก่อนจึงจะแบ่งชั้นเรียนตามผลคะแนนท
ี่ออกมา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในระดับการเรียนที่เหมาะสมกับตัวนักศึกษาเอง
สำหรับกระบวนวิชาอื่นๆเช่นกระบวนวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นทางศูนย์แลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติก็ได้มีการเปิดสอนกระบวนวิชาเหน่านี้ค
วบคู่ไปกับการสอนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่มีพื้นทางด้านภาษาญี่ปุ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และทำความเข้าใ
จในกระบวนวิชาอย่างลึกซึ้งอีกด้วย
นอกจากนี้กระบวนวิชาอื่นๆเหล่านี้ยังเปิดโอกาสในนักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้มีโอกาสเข้าร่วมศึกษาได้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ย
นความคิดเห็นในเรื่องต่างๆในชั้นเรียนอีกด้วย เพื่อในสอดคล้องกับเงื่อนไขการทำวีซ่าประเภทนักศึกษาต่างประเทศ นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 7 กระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

III.ค่าเล่าเรียน

ค่าเอกสารสมัคร: 9,800 เยน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: 28,200 เยน
ค่าลงทะเบียน: หน่วยกิจละ14,800 เยน (2 หน่วยกิตต่อกระบวนวิชานักศึกษาจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 7 กระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาในภาคการศึกษาแรกนั้นจะใช้เงินประมาณ 207,200 เยนหรือมากกว่า)

IV.ที่พักอาศัย

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าพักอาศัยในหอพักที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดหาให้ (ค่าเช่าประมาณเดือนละ30,000-35,000เยน)

V.ขั้นตอนการเข้าร่วมศึกษา

สำหรับนักศึกษาผู้มีความประสงค์ในการเข้าศึกษากรุณายื่นส่งเอกสารตามภาคการศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโดยเอกสารทั้งหมดนั้นจะต้องเป
็นเอกสารที่ถูกเขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นหรือภาษา
อังกฤษนั้นกรุณาทำการแปลเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย

1.สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับทางมหาวิทยาลัยฮิโรซากิจำเป็นที่ต้อง
ใช้คุณสมบัติและเอกสารดังนี้

 

้้้1-1.เอกสารสำหรับสมัครเข้าร่วมโครงการระยะสั้น
1-2.เอกสารรับรองสถานะภาพนักศึกษา
1-3.เอกสารบันทึกและรับรองผลการศึกษา
1-4.เอกสารรับรองจากมหาวิทยาลัย
1-5.เอกสารรับรองการตรวจสุขภาพ
1-6.เอกสารยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
1-7.รูปถ่าย3ใบ(3x4cm / 1.2x1.5 cm )
1-8.สำเนา Passport (เมื่อได้รับแล้ว)
1-9.เอกสารรายละเอียดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น

2 สำหรับนักศึกษาไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกรุณาใช้คุณสมบัติและเอกสารดังต่อไปนี้

2-1.เอกสารสำหรับสมัครเข้าร่วมโครงการระยะสั้น -

2-2.เอกสารรับรองระดับการศึกษา
ในกรณีที่มิได้ศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย
(1)เอกสารรับรองคะแนนการสอบเข้ามหาลัยส่วนกลางของประเทศของตน
(2)เอกสารรับรองการจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
(3)เอกสารบันทึกรับรองผลการศึกษาในระดับมัธยมปลาย

ในกรณีที่ศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย
(1)ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา
(2)เอกสารบันทึกและรับรองผลการศึกษา

ในกรณีที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้ว
(1)ปริญญาบัตร
(2)เอกสารบันทึกและรับรองผลการศึกษา

2-3.เอกสารรับรองความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ
(1)คะแนนการสอบ TOEFL-PBT มากกว่า 500 คะแนน CBT มากกว่า 173 คะแนนหรือเอกสารรับรองลักษณะอื่นเช่น:คะแนนการสอบ TOEIC มากกว่า 590 คะแนน (ต้องเป็นเอกสารที่สามารถใช้ได้ในวันประทับตรารับ)
(2) แผนการศึกษาที่เขียนตัวเจ้าตัวเอง (ไม่ต่ำกว่า1,200 อักษร)

ภาษาญี่ปุ่น
(1) เอกสารรับรองความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่าระดับ 2หรือใบรับรองความสามารถที่เท่าเทียมจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
(2) แผนการศึกษาที่เขียนตัวเจ้าตัวเอง (ไม่ต่ำกว่า1,200อักษร)
(3)เทปบันทึกแผนการศึกษาของเจ้าตัว (ภาษาญี่ปุ่น)

2-4.เอกสารแนะนำเข้าศึกษา 2 ฉบับ (ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นและมีความสามารถในด้านภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่าระดับ 2)

2-5.เอกสารยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

2-6.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2-7.เอกสารรับรองการตรวจสุขภาพ

2-8.รูปถ่าย 3ใบ(3x4cm / 1.2x1.5cm)

2-9.สำเนา Passport (เมื่อได้รับแล้ว)

2-10.เอกสารรายละเอียดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น


สถานที่ติดต่อสอบถาม
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะติดต่อสอบถามกรุณาติดต่อประสานงานตามที่อยู่ข้างล่างนี้

International Education Center Hirosaki University 1 Bunkyo-cho, Hirosaki-shi, Aomori-ken 036-8560 Japan
Fax:+81-172-39-3133
E-mail:jm3124@cc.hirosaki-u.ac.jp

Besides Short-term Program

Now preparing.